Evaluare clasa II,IV, VI Evaluare Nationala a VIII-a  

Oferta educationala

Nr. Înreg 731 / 12.10.2023

OFERTA EDUCAŢIONALĂ A

ȘCOLII GIMNAZIALE “ION CREANGĂ

ANUL ȘCOLAR: 2023-2024

Director, Împușcatu Antoneta

Motto:

Educaţia nu înseamnă cât de mult ai reţinut, şi nici măcar cât de multe cunoşti. Este capacitatea de a diferenţia între ceea ce ştii şi ceea ce nu ştii.”

Anatole France

Școala Gimnazială “Ion Creangă” vă așteaptă cu o ofertă educațională diversificată și de calitate, care să asigure atingerea standardelor de învățare și promovarea valorilor europene într-un climat de siguranță fizică și psihică.

Viziunea unităţii:

Şcoală pentru toţi, educaţie pentru fiecare elev” pentru că „educaţia este cel mai frumos dar pe care ȋl poate primi omul.” (Platon)

Fiecare elev este o valoare în sine şi merită toată atenţia, tot efortul şi toată investiţia în perspectiva realizării lui ca om deplin.”

Misiunea unităţii:

Împreună, lucrăm la formarea, modelarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor noştri. Ne străduim să punem în valoare capacităţile personale şi să formăm competenţe pentru toată viaţa. Asigurăm şanse egale tuturor într-un mediu educaţional stimulativ şi concurenţial.

Dezvoltăm o şcoală bine ancorată în realitatea prezentului, privind spre viitor. Îmbinăm

tradiţionalul cu modernul, suntem deschişi la nou, dar fără a renunţa la principii şi la valori care au trecut testul timpului. Tot efortul este orientat către o educaţie de calitate prin dezvoltarea unor competenţe „cheie” pentru societatea de azi şi de mâine: comunicare deschisă, spirit inovator, iniţiativă şi responsabilitate, creativitate şi competitivitate.

Asigurăm succesul bazându-ne pe trăsăturile distincte ale şcolii noastre: loialitatea, generozitatea şi performanţa.”

 

Școala noastră, pentru a-și îndeplini viziunea trebuie să creeze în unitate un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte, să focalizeze eforturile pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe aprofundate, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii și să fie deschisă spre comunicare astfel încât să devină ea însăși o comunitate bazată pe respectul reciproc și autodisciplină, cu o personalitate bine definită.

Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” oferă egalitate de şanse elevilor, satisfăcând dorinţa fiecăruia de a se simţi competent în a deţine şi a folosi informaţia. În şcoala noastră, elevii învaţă să utilizeze calculatorul, să comunice în limbile engleză şi franceză, devenind capabili să facă faţă procesului de globalizare.

Trăind într-o comunitate multietnică, elevii învaţă să fie toleranţi şi respectuoşi cu ceilalţi, să preţuiască valorile unanim acceptate dar şi pe acelea ale spaţiului în care s-au născut. Dascălii noştri îi educă astfel încăt să poată lua decizii în privinţa propriului destin.

OFERTA DE ȘCOLARIZARE

Şcoala Gimnazială “Ion Creangă şcolarizează copii, cu vârsta între 3 şi 14 / 15 ani:

 • învățământ preşcolar: grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare

 • învățământ primar: clasa pregătitoare şi clasele I-IV

 • învățământ gimnazial: clasele V-VIII

Pentru anul şcolar 2023 – 2024, conform planului de şcolarizare aprobat, oferta de şcolarizare este:

 • 3 grupe de grădiniță cu program normal - 22 copii

 • 1 clasă pregătitoare - 6 elevi

 • 1 clasă I - 3 elevi

 • 1 clasă a II-a - 11 elevi

 • 1 clasă a III-a - 7 elevi

 • 1 clasă a IV-a - 9 elevi

 • 1 clasă a V-a - 8 elevi

 • 1 clasă a VI-a - 9 elevi

 • 1 clasă a VII-a - 12 elevi

 • 1 clasă a VIII-a - 7 elevi

De asemenea, pentru anul şcolar 2023 – 2024, dispunem de locuri libere pentru grupele/clasele care nu sunt la început de ciclu şcolar. Locurile în aceste clase se ocupă prin transfer şcolar, conform informaţiilor suplimentare oferite direct de către serviciul Secretariat.

OFERTA CURRICULARĂ

Oferta curriculară a Școlii Gimnaziale “Ion Creangă” urmărește ca și în anul școlar 2023 – 2024 să utilizeze cu maxim de randament resursele umane și materiale în scopul de a răspunde nevoilor și intereselor elevilor și părinților prin:

 • Existenţa unui curriculum nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în vigoare;

 • Programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor și ale părinților;

 • Existenţa unor programe guvernamentale pentru sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate;

 • Aplicarea unor strategii adecvate profilului şi nivelului elevilor şi a unui demers didactic informativ-formativ;

 • Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade;

 • Existenţa unor activităţi extracurriculare atractive;

 • Gamă variată de cursuri oferite de C.C.D. pentru perfecţionarea cadrelor didactice.

Oferta educațională a Școlii Gimnaziale “Ion Creangă este definită în funcție de:

 • opțiunile elevilor și ale părinților;

 • resursele umane (pregătirea personalului), resursele materiale și financiare;

 • interesele comunității locale.

Activităţile opţionale intră tot în categoria activităţilor de învăţare, respectiv a celor de dezvoltare personală şi se includ în programul zilnic al elevilor.

Pentru anul școlar 2023-2024 propunem următoarea ofertă CDŞ:

 • Atelier de lectură – clasele a VI-a - a VIII-a

 • Atelier de lectură – clasele a V-a – a VII-a

 • Caietul, oglinda mea – clasa a II-a

OFERTA EXTRACURRICULARĂ

 • Extinderea activităților instructiv – educative în spațiul extrașcolar;

 • Organizarea de pregătiri suplimentare pentru prevenirea eșecului școlar și obținerea performanței;

 • Organizarea de excursii tematice;

 • Participarea elevilor la spectacole de teatru, muzică;

 • Organizarea de serbări, concursuri;

 • Organizarea unor activități cultural- artistice;

 • Discutii, dezbateri cu invitati din diferite domenii de activitate;

 • Participarea elevilor la cercuri tematice.

Relații de colaborare

Școala a depus toate eforturile pentru a dezvolta legături puternice cu instituţii comunitare, astfel încât să creeze o reţea în cadrul căreia atât şcoala, cât şi comunitatea se bucură de colaborarea stabilită.

Colaboratorii noștri:

 • Primăria;

 • Biserica;

 • Poliţia Locală;

 • Parteneriate cu alte instituţii şi unități de învățământ.

Conținutul plăcut, interesant și atractiv al diverselor tipuri și forme de activități desfășurate în școală, precum și ambianța oferită, determină participarea tot mai numeroasă a copiilor dornici să-și manifeste aptitudiniile și imaginația creatoare în diferite domenii de activitate și să-și pună în practică propriile lor inițiative și proiecte sub îndrumarea profesorilor.

În consecință, activitatea extracurriculară reprezintă spațiul aplicativ care permite transferul și aplicarea cunoștințelor, abilităților, competențelor dobândite în sistemul de învățământ. Prin formele sale specifice, activitatea extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală.

RESURSELE EDUCAȚIONALE

Dezvoltarea unei culturi organizaționale și folosirea unor modalități ca de exemplu: utilizarea mesajelor de întâmpinare afișate (postere, afise), afișarea viziunii și misiunii școlii, tratarea echitabilă a tuturor copiilor și părinților indiferent de etnie, nivel socio-economic, de către toți angajații unității, pentru optimizarea atitudinii părinților, pentru crearea unei atmosfere în care nimeni nu este subestimat, prin celebrarea succeselor împreună; scrierea unor programe și proiecte educaționale în domeniul educației, încurajarea imaginării și implementării unor activități în care se pot implica toți elevii.

Școala Gimnazială “Ion Creangă cultivă un mediu fizic şi psihosocial caracterizat prin:

 • organizarea şi pavoazarea tuturor spaţiilor şcolii pentru a promova apartenenţa, incluziunea şcolară, diversitatea culturală şi învăţarea continuă;

 • respectul faţă de vizitatori (prezenţa indicatoarelor pentru orientarea către diferite spaţii din şcoală: cancelarie, săli de clasă, panouri de afişaj accesibile tuturor);

 • spaţii şcolare încălzite şi luminate corespunzător, dotate cu echipamente şi materiale care sprijină învăţarea şi cu mobilier de mărime adecvată, potrivit pentru activităţi individuale şi de grup;

 • accesibilitatea tuturor spaţiilor educaţionale şi resurselor şcolii pentru toţi elevii şi profesorii;

 • asigurarea unui mediu pozitiv de interacţiune şi învăţare, bazat pe reguli clare, negociate, înţelese şi acceptate de către elevi şi profesori;

 • percepţia pozitivă a profesorilor şi elevilor asupra mediului şcolar.

RESURSE UMANE

Unitatea noastră are personal didactic, personal didactic auxiliar şi nedidactic care:

 • dezvoltă sentimente de apartenenţă faţă de unitate şcolară;

 • manifestă respect faţă de beneficiarii educaţiei şi faţă de resursele şcolii;

 • cooperează cu toţi factorii interesaţi de la nivelul şcolii şi comunităţii;

Personalul de conducere:

 • Director – Prof. Împușcatu Antoneta

Personal didactic de predare:

 • 12 profesori dintre care 9 sunt titulari, 2 suplinitori calificați, 1 suplinitor necalificat;

 • 5 profesori au gradul didactic I;

 • 2 profesori au gradul didactic II;

 • 3 profesori au gradul didactic definitiv în învățământ;

 • 1 profesor debutant

Personal didactic auxiliar

 • 1 secretar cu studii medii

 • 0 administrator de patrimoniu cu studii superioare

 • 0 informatician cu studii superioare

 • 1 bibliotecar cu de normă fără studii

 • 1 contabil cu de normă cu studii superioare

Personal nedidatic

 • 2 îngrijitoare;

 • 1 muncitor

RESURSE MATERIALE

Pentru ca oferta noastră să fie viabilă depunem eforturi în asigurarea unor spații de învățare confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice și de educație ale fiecărui copil, atât în școală, cât si în curtea acesteia.

Școala oferă:

 • 8 săli de clasă;

 • 1 laborator;

 • 1 cabinet director;

 • Bibliotecă;

 • Cancelarie, spații administrative, toalete modernizate;

 • Sală de sport improvizată dintr-o sală de clasă

Școala mai oferă:

 • Spații curate și îngrijite – exigență și disciplină;

 • Activităţi de remediere şcolară;

 • Activităţi de pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanţă;

 • Beneficii pentru educația copiilor şi a tinerilor;

 • Un mediu incluziv care faciliteazã implicarea părinţilor şi a membrilor comunitãţii;

 • Lecţii/activităţi de înaltă ţinută profesională în care se îmbină metodele tradiţionale cu cele moderne.

Serviciile educaționale oferite de Școala Gimnazială “Ion Creangă” și care fac obiectul acestei descrieri se referă la organizarea învățământului preșcolar, primar și gimnazial, beneficiind de cadre didactice calificate și o infrastructură adecvată.

Putem afirma că în școala noastă se practică un învățământ care încurajează competența în scopul formării unui absolvent responsabil, autonom, capabil să decidă asupra carierei, prin dobândirea unei culturi generale orientată spre toate domeniile.

PROGRAMUL UNITĂȚII

Activităţile didactice în cadrul Şcolii Gimnaziale “Ion Creangă” se desfăşoară într-un singur schimb:

 • Învățământ preșcolar: orele 08.00 – 12.00

 • Învățământ primar: orele 07.30 – 13.30

 • Învățământ gimnazial: orele 07.30 – 14.30

MODALITĂŢI DE PROMOVARE A OFERTEI EDUCAŢIONALE

Pentru cunoaşterea în comunitate a ofertei educaţionale a Școlii Gimnaziale “Ion Creangă, propunem următoarea strategie:

 1. Informarea publicului/comunităţii cu privire la activitatea unității;

 2. Informarea părinţilor cu privire la specificul școlii şi la opţiunile de studiu (oferta educaţională) din cadrul unității.

Responsabilul cu activitatea de relaţii publice din cadrul unității se va ocupa de atingerea acestor obiective si de promovarea ofertei educationale a unitatii pentru anul scolar 2023-2024, folosind următoarele direcții:

 • promovarea indirectă, prin intermediul Internetului (site-ul unității, pagina de Facebook), flyere și pliante.

 • promovarea directă, participarea la diverse manifestații locale, județene sau naționale, din sfera educației pentru elevi, invitarea/participarea unor invitați, reprezentanţi din diferite instituţii, părinți.

DATE DE CONTACT:

Adresa Școlii: Com. I.C.Brătianu, jud. Tulcea

Numere de telefon: Tel./fax. 0240571912

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Echipa de realizare a Ofertei Educaționale:

 • Director: Prof. Împușcatu Antoneta

 • Responsabil comisie: Crăciun Mădălina – Teodora

 • Membru: Urzică Alexandra Elena