Evaluare clasa II,IV, VI Evaluare Nationala a VIII-a  

ORDIN Nr. 3191/2019 - structura anului școlar 2019 - 2020

ORDIN Nr. 3191/2019 din 20 februarie 2019 privind structura anului școlar 2019 - 2020

Descarca document OMEN_3191-20.02.2019_Structura_anului_scolar_2019-2020.pdf

EMITENT: MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 145 din 22 februarie 2019

În temeiul art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul Educației Naționale emite prezentul ordin

ART. 1

  • Anul școlar 2019 - 2020 începe la data de 1 septembrie 2019, se încheie la data de 31 august 2020 și are 35 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului școlar 2019 - 2020 încep la data de 9 septembrie 2019.
  • Prin excepție de la prevederile alin. (1) se stabilesc următoarele:
  1. pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 29 mai 2020;
  2. pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 5 iunie 2020;
  3. pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la litera a) și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

ART. 2

Anul școlar 2019 - 2020 se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I are 15 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 9 septembrie 2019 - 20 decembrie 2019.

Cursuri - luni, 9 septembrie 2019 - vineri, 20 decembrie 2019.

În perioada 26 octombrie - 3 noiembrie 2019, elevii claselor din învățământul primar și copiii din grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță.

Vacanța de iarnă - sâmbătă, 21 decembrie 2019 - duminică, 12 ianuarie 2020

Semestrul al II-lea are 20 de săptămâni de cursuri dispuse în perioada 13 ianuarie 2020 - 12 iunie 2020.

Cursuri - luni, 13 ianuarie 2020 - vineri, 3 aprilie 2020.

Vacanța de primăvară - sâmbătă, 4 aprilie 2020 - marți, 21 aprilie 2020

Cursuri - miercuri, 22 aprilie 2020 - vineri, 12 iunie 2020

Vacanța de vară - sâmbătă, 13 iunie 2020 - data din septembrie 2020 la care încep cursurile anului școlar 2020 - 2021.

ART. 3

În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

ART. 4

Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare marchează prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie - Ziua internațională a educației și ziua de 5 iunie - Ziua învățătorului.

ART. 5

  • Programul național "Școala altfel" se va desfășura în perioada 7 octombrie 2019 - 29 mai 2020, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.
  • Intervalul aferent programului "Școala altfel" nu va coincide cu perioada în care se susțin lucrările scrise semestriale (tezele).
  • Pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, din învățământul profesional și din învățământul postliceal se pot organiza activități de instruire practică în săptămâna dedicată programului "Școala altfel".

ART. 6

Lucrările scrise semestriale (tezele) se susțin, după parcurgerea programei școlare, cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalizarea semestrului.

ART. 7

Etapele naționale ale olimpiadelor școlare se organizează, de regulă, în perioada vacanței de primăvară, conform calendarului olimpiadelor naționale școlare.

ART. 8

  • În situații obiective, cum ar fi calamități naturale, intemperii, epidemii, alte situații excepționale, cursurile pot fi suspendate cu respectarea prevederilor Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016, cu modificările și completările ulterioare.
  • Recuperarea cursurilor suspendate în condițiile alin. (1) nu se poate realiza în perioada vacanțelor școlare.

ART. 9

Calendarul examenelor/evaluărilor naționale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competențelor, precum și calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educației naționale.

ART. 10

Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul din cadrul Ministerului Educației Naționale, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 11

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,

Ecaterina Andronescu

București, 20 februarie 2019.

Nr. 3.191.

CSS Cleaner is a brilliant free online tool to take care of your dirty markup.